EKN uppgraderar Bangladesh och Nepal och nedgraderar Mongoliet

Pressmeddelanden - 8 JUL 2014

Efter en analys av länder i Asien och i södra och östra Afrika justerar EKN landriskklassningen för Mongoliet, Bangladesh och Nepal.

Uppgradering av Bangladesh till landriskklass 5 från 6

Trots den polariserade och många gånger stökiga politiska situationen i Bangladesh har landets ekonomi utvecklats väl under det senaste decenniet. Tillväxten förväntas även framöver uppgå till runt sex till sju procent per år.

En viktig faktor för landets tillväxt är textil och klädindustrin som står för 80 procent av exportintjäningen.

– Inriktningen på export av textil och kläder har varit framgångsrik och skapar många viktiga arbetstillfällen för den stora befolkningen, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

Framöver behöver Bangladesh bredda ekonomin och stärka landets institutioner. Ett sådant reformarbete pågår nu inom ramen för Bangladeshs avtal med IMF.

Uppgraderingen innebär att EKN har Bangladesh i en bättre landriskklass än den sammanvägda bedömningen inom OECD. Det innebär att EKN, i de fall det är möjligt, prissätter premien efter landriskklass 5, men utan att gå under den överenskomna minimipremien i OECD:s landriskklass 6.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Bangladesh uppgår till nästan 1,5 miljarder kronor.

Uppgradering av Nepal till landriskklass 6 från 7

I februari 2014 utsågs Sushil Koirala, till Nepals premiärminister. Han är den sjätte premiärminister sedan 2008 då monarkin avskaffades i landet.  Förhoppningen är att Sushil Koirala lyckas med uppgiften att forma en ny konstitution för landet.

– Det får ses som ett steg i rätt riktning att den nya premiärministern har satt konstitutionsarbetet högst på regeringens agenda, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

De många åren av politisk instabilitet i Nepal har lett till att ekonomin blivit lidande. Landets utlandsskuld är ändå begränsad. Mycket tack vara inflödet av pengar från emigrantarbetare som uppgår till 25 procent av landets BNP.

EKN har inga utestående garantier för export till Nepal.

Nedgradering av Mongoliet till landriskklass 5 från 4

Mongoliets betalningsbalans och skuldsituation har försvagats de senaste två åren.

– Fallande priser på landets viktiga råvaruexport och nedgången i direktinvesteringar har försvagat betalningsbalansen. För att hålla igång ekonomin löper staten stora budgetunderskott när pengar trycks ut i ekonomin. Statssulden har ökat och valutareserverna minskat, vilket gör landet sårbart, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

På sikt kan utsikterna för Mongoliets ekonomi förbättras genom pågående förhandlingar med större investerare i gruvsektorn och reformer för att underlätta investeringsklimatet.

Det totala värdet av EKN:s utestående garantier för investeringar i och export till Mongoliet uppgår till drygt 60 miljoner kronor och avser transport- och maskinutrustning relaterat till landets gruvindustri.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.