EKN justerar landriskklassning av fyra länder i Latinamerika

Pressmeddelanden - 10 NOV 2014

Efter en analys av länderna i Latinamerika har EKN uppgraderat landriskklassen för Bolivia till klass 5, Ecuador till klass 6 och Guatemala till klass 4. Antigua & Barbuda har nedgraderats till landriskklass 7, den högsta risknivån.

– Flera länder i Latinamerika visar en positiv utveckling med lägre nivåer av risk och osäkerhet. Det borde kunna öka intresset för regionen bland svenska exportörer, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

Uppgradering av Bolivia till landriskklass 5 från 6

Den ekonomiska utvecklingen i Bolivia har varit positiv under senare år. Det beror till stor del på att landet har gynnats av de höga internationella priserna på råvaror.

– Råvarupriserna är viktiga för Bolivia eftersom naturgas och mineraler svarar för närmare 70 procent av landets export, säger Claes Nordström.

Landet har också fört en konsekvent ekonomisk politik, med balanserade statsfinanser, överskott i bytesbalansen och med inflationen under kontroll. Det politiska klimatet har stabiliserats och president Evo Morales blev nyligen omvald för tredje gången.

– Enligt officiell deklaration har landets tidigare nationaliseringsprogram nu avslutats och därmed öppnas betydligt bättre förutsättningar för en mer stabil politisk och ekonomisk utveckling framöver, säger Claes Nordström.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Bolivia uppgår till knappt 20 miljoner kronor.

Uppgradering av Ecuador till landriskklass 6 från 7

Ecuador har varit relativt isolerat från den internationella finansmarknaden sedan landet ställde in betalningarna på några obligationslån under år 2008. De senaste två åren har landet fört en mer pragmatisk politik.

Flera faktorer har bidragit till att EKN kunde uppgradera landet till landriskklass 6.

– Ecuador har återupptagit relationerna med de multilaterala institutionerna och stärkt satsningarna på att attrahera utländska investeringar. Vi ser också ökade offentliga investeringarna för att förbättra infrastrukturen. Sist, men inte minst, har Ecuador återinträtt på den internationella kapitalmarknaden genom en lyckad lansering av ett obligationslån, säger Claes Nordström.

Landets valutakurs är helt knuten till den amerikanska dollarn och den policyn kvarstår.

– Det tvingar landet till en ansvarsfull ekonomisk politik och skapar stabila förutsättningar för olika exporttransaktioner, säger Claes Nordström.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Ecuador uppgår till knappt 190 miljoner kronor.

Uppgradering av Guatemala till landriskklass 4 från 5

Guatemala har en lång tradition av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik i ett land som också präglats av betydande sociala konflikter.

– Den konsekventa ekonomiska politiken har lett till en stabil växelkurs vilket underlättat utrikeshandeln, säger Claes Nordström. Ekonomin stärks också genom landets goda relationer till de multilaterala institutionerna som har gjort det möjligt med stöd från IMF i utsatta lägen.

Den jämna och hyggliga ekonomiska tillväxt som Guatemala presenterat de senaste åren är en viktig grund för EKN:s uppgradering av landet.

– USA:s allt starkare ekonomi väntas ge ytterligare skjuts till Guatemalas tillväxt framöver. Inte minst får det inverkan på flödet av emigrantremissor som svarar för cirka tio procent av landets BNP, säger Claes Nordström.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Guatemala uppgår till elva miljoner kronor.

Nedgradering av Antigua & Barbuda till landriskklass 7 från 6

Den karibiska önationen Antigua & Barbuda har nedgraderats på grund av växande transfereringshinder (överföring av pengar utanför landets gränser) och betalningsproblem. Bakgrunden är de stora problemen i landets finanssektor där stödet till problemtyngda banker belastat statsfinanserna och hela ekonomin.

EKN har inga utestående garantier för export till Antigua & Barbuda.

Övriga länder i Latinamerika har oförändrad landriskklassning.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.