EKN garanterade export för 43,9 miljarder kronor 2013

Pressmeddelanden - 13 FEB 2014

Under året har behovet av EKN:s garantier för export till OECD varit stort och ökat med 22 procent. Även Afrika, Mellanöstern och Balkan visade ökad garantigivning. Den totala garantigivningen minskade något under året.

Året innebar stor garantivolym, nya kunder och fortsatt låg skadenivå på 0,18 procent av utestående garantier vid årets slut. Under året har EKN fortsatt satsningen på att nå ut till fler små och medelstora exportföretag, med ökad lokal närvaro. Det har resulterat i 89 nya kunder, varav 78 små och medelstora företag.

Generaldirektör Karin Apelman kommenterar:

– EKN:s garantier stimulerar fortsatt den svenska exporten i hög utsträckning. Det ökade intresset för tillväxtmarknader bland svenska exportföretag och kvardröjande osäkerhet inom OECD, har drivit behovet av EKN:s riskkapacitet för att säkra exportaffärer under 2013.

Av årets garantigivning utgör drygt 40 procent risktäckning för export till höginkomstländer inom OECD.

– I takt med att tillväxten stärks i USA, Japan och Europas skuldtyngda länder, är det troligt att export till länder i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern åter igen kommer att dominera EKN:s garantigivning, säger Karin Apelman.

I åttio år har EKN erbjudit säkerhet i konkurrenskraftiga finansieringslösningar och exportaffärer. Tillsammans med exporterande företag och banker marknadsför EKN svensk export.

– Allt fler företag ser EKN som en strategisk partner i sin affärsplanering och kreditförsäkring som en naturlig del i affärsmodellen. Vi kommer in tidigt i affärerna och underlättar finansieringen för exportörer och köpare. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar för svenska exportföretag, säger Karin Apelman.

Det ekonomiska resultatet för året uppgick till 1,7 miljarder kronor jämfört med 2,0 miljarder kronor (pro forma) föregående år.

– Resultatet stärker EKN:s finansiella ställning ytterligare och ger fortsatt goda möjligheter att främja svensk export, säger Karin Apelman.

Årets affärer och resultat

2013

2012

Nya offerter (miljoner kronor)

45 042

77 482

Nya garantier (miljoner kronor)

43 950

49 349

Antal nya affärer

1 516

1 511

Antal länder EKN garanterade export till

115

123

Premieintäkter (miljoner kronor)

1 765

1 889*

Försäkringsersättningar (miljoner kronor)

239

230*

Resultat (miljoner kronor)

1 743

1 987*

 

 

 

Engagemang och kapital (miljoner kronor)

2013-12-31

2012-12-31

Utestående offerter

117 571

131 774

Utestående garantier

194 713

204 396

Eget kapital

23 262

21 520*

*Pro forma