Bräcklig återhämtning i OECD

Pressmeddelanden - 14 OKT 2014

Styrkan och takten i den pågående konjunkturförstärkningen i OECD-området skiljer mellan regioner och länder. – I USA syns tydliga tecken på att ekonomin stärks medan euroområdet fortfarande går trögt framåt, säger Barbro Carlqvist, landanalytiker på EKN.

EKN har gjort en översyn av utvecklingen i OECD-området, dit drygt 75 procent av den svenska exporten går. I kronor räknat har exporten till OECD-länder minskat under senare år, till följd av den djupa ekonomiska avmattningen. Ändå är OECD den självklart största marknaden för svensk varuexport.

EKN:s engagemang i OECD-området uppgår till drygt 60 miljarder kronor och avser främst affärer inom telekom- och kraftsektorn.

Euroområdet släpar sig fram

Det ansträngda statsfinansiella läget kastar alltjämt en lång skugga på utvecklingen i euroländerna.

– Vi ser en förstärkning av de offentliga finanserna överlag, men ländernas statsskulder fortsätter att stiga.

Hushållens ekonomi är ansträngd till följd av hög arbetslösheten och stora bostadsprisfall.

– Hushållens låga konsumtion och företagens låga investeringsvilja gör att ekonomin står och stampar. Desto viktigare är det att sjösätta strukturreformer som skapar förutsättningar för tillväxt, säger Barbro Carlqvist.

USA omsprunget av Kina

Nu pekar det mesta åt rätt håll i USA. Exportindustrin har fått ett uppsving och arbetslösheten faller samtidigt som den privata konsumtionen ökar. Men återhämtningen efter finanskrisen har gått osedvanligt trögt i USA i historiska mått mätt. Efter 140 år på tronen är nu USA omsprunget av Kina som världens största ekonomi (räknat i köpkraftsjusterade siffror).

– Det är först under det senaste året som USA:s ekonomi uppnått en tillräcklig styrka för att centralbanken ska våga lägga om inriktningen för penningpolitiken. Det öppnar upp för en räntehöjning, sannolikt under första halvan av nästa år, och därefter väntas USA:s ekonomi alltmer kunna stå på egna ben, säger Barbro Carlqvist

Japan rycker men osäkert om det håller

Precis som i euroområdet är behovet av strukturella reformer stort i Japan. Den japanska ekonomin har länge präglats av låg tillväxt, hög statsskuld och fallande priser. Den nya regeringen sedan 2012 med premiärminister Abe i spetsen försöker kickstarta ekonomin genom penningpolitiska- och finanspolitiska stimulanser. Hittills har det mesta gått enligt plan; priserna ökar och inflationsförväntningarna stiger.

– Japan tycks ha lyckats jaga bort deflations-spöket, men exporten har - trots en försvagad valuta - inte vänt uppåt.

– Ett orosmoment är hur konsumtionsuppgången påverkas av ytterligare en momshöjning som regeringen flaggat för i syfte att öka skatteintäkterna, säger Barbro Carlqvist.

Nya landriskanalyser

I samband med OECD-översynen publicerar EKN tre nya landriskanalyser; Japan, Spanien och Italien.