Nya analyser av afrikanska länder

Nyheter - 30 JAN 2014

EKN lanserar nya landriskanalyser av Angola, Nigeria, Sydafrika och Tanzania. Garantiengagemanget har ökat mest i Angola och Nigeria och väntas öka ytterligare under året.

Angola, landriskklass 5

Tack vare Angolas intäkter från oljeexporten är den finansiella positionen stark och landet har etablerat en position som global oljeexportör och regional maktfaktor.

– Det ensidiga oljeberoendet gör dock ekonomin sårbar och en diversifiering är nödvändig, säger Rebecka Lundgren, landanalytiker.

EKN öppnade för garantigivning i större omfattning år 2005. Erfarenheten av att garantera affärer med staten, banker och företag är överlag positiv. Vissa betalningsdröjsmål har förekommit och mindre skadeersättningar har betalats ut. EKN:s garantiengagemang uppgår till 658 miljoner kronor.

Nigeria, landriskklass 5

Nigeria är med sina drygt 160 miljoner invånare Afrikas folkrikaste land och efter Sydafrika den näst största ekonomin. Landet har tillgång till världens tionde största oljereserv samt stora gas- och mineralfyndigheter.

– Ekonomin är stark men hämmas av politiska konflikter, säger Johan Dahl, landanalytiker.

EKN har lång erfarenhet av garantigivning till företag och banker i Nigeria. Dröjsmål på privata köpare förekommer men skadeutbetalningarna är få och till låga belopp. Värdet på EKN:s totala utestående garantier uppgår till 1 789 miljoner kronor.         

Sydafrika, landriskklass 3

Landets statsfinanser har försvagats efter finanskrisen, men regeringens ekonomiska politik förväntas vara fortsatt ansvarsfull.

– Strukturella svagheter hämmar tillväxten, säger Rebecka Lundgren. Frustrationen växer hos befolkningen och behovet av politiska och ekonomiska reformer blir alltmer angeläget.

EKN:s utestående garantier uppgår till drygt 8 564 miljoner kronor och utgörs till allra största del av en exportaffär avseende JAS Gripen. Övriga garantier uppgår till drygt 300 miljoner kronor och utgörs främst av garantier inom gruv- och transportsektorn. EKN:s betalningserfarenhet är god.

Tanzania, landriskklass 6

Tanzania uppvisar både politisk och ekonomisk stabilitet och har rika naturtillgångar.

– Trots detta saknar ekonomin tillväxtdynamik, säger Rebecka Lundgren. Levnadsstandarden är mycket låg och landet är starkt biståndsberoende.

EKN har överlag goda betalningserfarenheter från de affärer som gjorts i Tanzania. Garantiengagemanget uppgår till 514 miljoner kronor och merparten är inom kraftindustrin.