EKN jan-sep 2013: EKN ställde ut garantier för 32,4 miljarder kronor och garanterade 1 128 affärer

Pressmeddelanden - 25 OKT 2013
Framsida delårsrapport

Minskad oro på finansmarknaden dämpar efterfrågan på exportkreditgarantier något. Den fortsatt höga efterfrågan förklaras främst av kvardröjande osäkerhet i världsekonomin.

– Ökad kännedom om möjligheten med finansieringslösningar med EKN som riskpartner samt ökad riskmedvetenhet hos företag och banker bidrar till att efterfrågan fortfarande är hög, säger generaldirektör Karin Apelman.

EKN har ställt ut garantier för 32,4  miljarder kronor jämfört med 41,7 miljarder kronor samma period föregående år. Vid periodens slut uppgick utestående garantier till 203,5 miljarder kronor, fördelat på affärer i 138 länder.

Antalet garanterade affärer och även antalet offerter är i stort sett oförändrat.  EKN garanterade 1 128 affärer under årets första tre kvartal, jämfört med 1 188 affärer motsvarande period föregående år och ställde ut 1 304 offerter, jämfört med 1 293 offerter. Det återspeglar en fortsatt efterfrågan på garantier i mindre affärer.

– Skadenivåerna är fortsatt låga. Vi stärker vår finansiella ställning med ett positivt resultat. Vi har kapacitet att stärka svensk exports konkurrenskraft i både osäkra och goda tider, säger Karin Apelman. 

Periodens resultat uppgick till 1 262 miljoner kronor jämfört med föregående års 1 728 miljoner kronor. Skillnaderna förklaras framför allt av den lägre garantivolymen som resulterat i en minskning av premieintäkterna med 460 miljoner kronor jämfört med föregående år.