Utökad bevakning av OECD-länder

Nyheter - 7 MAR 2013
Börstavla

Svenska företag har under decennier försäkrat exportaffärer till utvecklingsländer och tillväxtmarknader hos EKN. Men de senaste åren har behovet av EKN:s garantier för exportaffärer till höginkomstländer inom OECD ökat kraftigt.

– Den ekonomiska krisen och skuldproblemen i både EU och USA har gjort att fler exportörer upplever en ökad risk i samband med export till dessa marknader och då vänder de sig till EKN, säger Barbro Carlqvist, landanalytiker på EKN.

Som andel av EKN:s totala garantigivning har garantier för exportaffärer till höginkomstländer ökat från 10 procent till 30 procent under de senaste fem åren. Efterfrågan är fortsatt hög och ligger kvar på betydligt högre nivåer än före finanskrisen.

– De fem höginkomstländer inom OECD där EKN:s engagemang är störst är Japan, Spanien, Italien, USA och Storbritannien, säger Barbro Carlqvist.

Barbro Carlqvist följer specifikt utvecklingen i OECD:s höginkomstländer. Det är nytt för EKN att ha en analytiker som är dedikerad att bevaka dessa marknader.

– Den ekonomiska krisen har påverkat höginkomstländer på olika sätt och i varierande omfattning och det gör att vi behöver följa utvecklingen land för land på ett grundligare sätt än tidigare, säger Barbro Carlqvist.

Tidigare har höginkomstländer varit en mer homogen grupp ur ett riskperspektiv i jämförelse med utvecklingsländer och tillväxtmarknader. Det återspeglas också i den landriskklassning som EKN gör i samarbete med övriga OECD-länders exportkreditinstitut, där i stort sett alla höginkomstländer placerats i landriskklass noll.

Den gemensamma landriskklassningen syftar till att världens exportkreditinstitut ska ha en konkurrensneutral prissättning på sina garantier. För höginkomstländer med landriskklass noll gäller att nationella exportkreditinstitut ska prissätta sina garantier med hjälp av jämförelser och referenser till den privata marknaden.

– Den marknadsmässiga riskbedömningen i OECD-länder är välutvecklad och det finns behov att gradera länderna utifrån individuella styrkor och svagheter. För varje enskild affär, både inom och utanför OECD,  gör EKN en särskild riskbedömning, säger Barbro Carlqvist.

Ett exempel på när EKN klassat ett höginkomstland på annat sätt än OECD är när Island drabbades av en bankkris i slutet av 2008. OECD behöll Island i landriskklass noll medan EKN nedgraderade Island till landriskklass fem.

– Island har därefter haft en stark återhämtning och EKN har uppgraderat landet till klass fyra, säger Barbro Carlqvist.   

Barbro Carlqvist

Barbro Carlqvist är nationalekonom och kommer närmast från Finansdepartementet där hon bland arbetat med konjunkturbevakning och prognoser för framför allt USA och EU. Sedan augusti 2012 arbetar hon på EKN som landanalytiker.

EKN:s garantigivning inom OECD

EKN är ett komplement till den privata försäkringsmarknaden. Enligt EU:s konkurrensregler ska de privata kreditförsäkringsbolagen försäkra affärer med kredittider  under två år för affärer med privata köpare till Australien, länder inom EU, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA. EKN försäkrar kredittider överstigande två år till dessa länder samt både korta och långa kredittider till tillväxtmarknader.