Skuldbördan hämmar Jamaica

Nyheter - 7 MAR 2013

Jamaicas statsfinansiella problem är omfattande. Sedan juni 2012 har EKN placerat Jamaica i landriskklass sju, den högsta risknivån. Nu har EKN blivit än mer restriktiv med att försäkra export till landet.

– Restriktiviteten innebär att EKN normalt inte utfärdar garantier med risk på jamaicanska staten eller andra offentliga köpare. För affärer med privata företag och banker i Jamaica gör EKN en restriktiv riskbedömning, säger Charlotte Svensson, landanalytiker.

Under de senaste tio åren har EKN successivt skärpt landriskklassen och policyn för att försäkra export till Jamaica.

– Vid riskbedömningen av affärer med privata köpare lägger EKN särskild vikt vid att gäldenären kan hantera kraftiga växelkursförändringar. I affärer där risken ligger på en bank ger dessutom exponeringen mot offentliga aktörer anledning till särskild restriktivitet, säger Charlotte Svensson.

Jamaicas offentliga skuldsättning är bland de högsta i världen. I början av 2013 hade statsskulden ökat till mer än 140 procent av landets BNP.

Jamaicas ekonomiska situation har försämrats sedan det senaste IMF-avtalet löpte ut i maj 2012. Avsaknaden av ett IMF-program har begränsat möjligheterna till multilateral finansiering och minskat förtroendet för landets betalningsförmåga.

Ett nytt IMF-avtal förväntas medföra kraftiga åtstramningar och uppoffringar från befolkningen.

– Får man inte till ett nytt avtal är risken för betalningsinställelse hög, säger Charlotte Svensson.

Det är ändå troligt att ett nytt avtal sluts och Jamaica har en lång tradition av att följa den internationella finansmarknadens spelregler.

– Den jamaicanska staten har en lång historik av att sköta sina betalningar till utlandet trots ett svårt finansiellt läge, säger Charlotte Svensson.

I förhållande till Jamaicas landriskklass är affärsmiljön relativt gynnsam. I Världsbankens ”Doing Business-ranking” 2013 placeras landet som nummer 90 av 185 - före de flesta länder med motsvarande landriskklass och exempelvis alla BRIC-länder.

EKN har lång erfarenhet av exportaffärer till Jamaica.EKN:s erfarenhet av betalning från både privat och offentlig sektor är överlag positiv. Även andra exportkreditinstitut inom OECD rapporterar god betalningserfarenhet. Engagemanget har skiftat kraftigt över tiden och uppgick i början av 2013 till cirka 178 miljoner kronor.