Nya riskanalyser av Kina, Filippinerna och Indonesien

Nyheter - 19 NOV 2013

Ländernas tillväxtutsikter har nedreviderats men är fortarande höga. EKN ser något ökade kreditrisker i samband med export till länderna, men det medför inte någon justering av landriskklasserna i dagsläget.

– Asien står för cirka hälften av den globala tillväxten och väntas även kommande år att vara den starkast växande regionen i världen - trots avmattningen det senaste året, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

Kina: Tillväxt till priset av ökade obalanser

Det nya ledarskapet i Kina står inför uppgiften att stävja hoten mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Tillväxten har hållits uppe med hjälp av investeringar och krediter men till priset av en växande lånebubbla och ökade obalanser i ekonomin. Situationen bidrar till att riskerna för en inbromsning ökar och att tillväxttakten framöver växlar ner till nivåer kring sex till åtta procent.

– Trots institutionella och strukturella svagheter kvarstår Kinas starka externposition. Den finansiella bufferten är en styrka när landet tar sig an utmaningarna, säger Johan Fredriksson.

Kina är placerat i landriskklass 2.

Indonesien: Ekonomisk avmattning inför valen 2014

Regeringen har stramat åt den ekonomiska politiken för att stävja växande externa obalanser, vilket har lett till att tillväxten bromsat in.

– Med en växande exponering mot lättflyktigt kapital och råvarupriser har Indonesien, liksom flera andra tillväxtmarknader med externa underskott, drabbats av kapitalutflöden och fallande växelkurser, säger Johan Fredriksson.

Indonesien är placerat i landriskklass 3.

Filippinerna: Den positiva trenden fortsätter

Kommentar: I Filippinerna har myndigheterna utlyst katastroftillstånd efter tyfonen Haiyans härjningar. Det är ännu för tidigt för att analysera de ekonomiska konsekvenserna. EKN:s landriskanalys av Filippinerna togs fram innan landet drabbades av tyfonen.

– Under den reformorienterade Aquinoadministrationen har en politisk stabilisering infunnit sig i landet, säger Johan Fredriksson.

Ekonomin uppvisar en robust tillväxt och makrostabilitet trots de senaste årens globala finansoro. Till detta bidrar de stabila valutainflödena från arbetskrafts- exporten, en måttlig utlandsskuld, en relativt begränsad exponering mot lättflyktigt kapital och en ansenlig valutareserv.

Tillväxten nådde hela 7,6 procent första halvåret 2013 (6,8 procent 2012). Den inhemska efterfrågan stärks av en expansiv ekonomisk politik med ökade infrastruktursatsningar och låga räntor.

– Den nuvarande höga tillväxttakten kommer troligen inte att hålla i sig men överlag stärker den pågående reformpolitiken landets ekonomi, säger Johan Fredriksson.

Filippinerna är placerat i landrisklass 3.