Första kvartalet 2013:Fortsatt hög efterfrågan på EKN:s tjänster

Nyheter - 15 MAJ 2013

EKN:s garantigivning uppgick till 10,6 miljarder kronor för det första kvartalet och var i nivå med samma period föregående år.

Hälften av garantivolymen avsåg affärer i bygg- och anläggningssektorn och resterande avsåg framförallt affärer inom telekom, gruv-, entreprenad- och transportsektorn. Totalt under kvartalet garanterade EKN 930 affärer i 90 länder.

– Första kvartalet 2013 ligger efterfrågan på EKN:s tjänster kvar på den höga nivå som etablerades under finanskrisen, då EKN fördubblade garantigivningen, kommenterar generaldirektör Karin Apelman.

Periodens resultat uppgick till 396 miljoner kronor. EKN hade vid utgången av första kvartalet 2013 en fortsatt stark finansiell ställning som tillsammans med den av riksdagen beslutade garantiramen innebär att EKN har kapacitet att garantera ytterligare affärer för de svenska exportörerna.

Periodens affärer

jan- mars 2013

jan-mars 2012

Antal offerter

514

368

Offertvolym, mkr

8 426

13 313

Antal garanterade affärer

930

351

Garantivolym, mkr

10 564

9 952

Premieintäkter

337

682*

Försäkringsersättningar

19

64*

 

 

 

Periodens resultat

396

253*

     

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2013-03-31

2012-03-31

testående offerter 

126 866 

124 390 

Utestående garantier

203 492

204 394

Reservering för risken i engagemanget

6 242

 6 659*

Eget kapital

21 912

19 785*

*) Pro forma -  Posterna är omräknade i enlighet med nya redovisningsprinciper 2013