EKN klassar Östtimor och Sydsudan

Nyheter - 8 JUL 2013

För första gången klassar EKN Östtimor och det tvååriga landet Sydsudan. Därmed klassar EKN 199 länder.

Östtimor klassas som 6 och Sydsudan som 7 på en sjugradig skala, där 7 innebär högst betalningsrisk.

Förbättrad säkerhet i Östtimor

Östtimor har en lång historik av politisk instabilitet, men säkerhetsläget har förbättrats i takt med ekonomisk tillväxt och ökande offentliga utgifter sedan landet 2007 började tjäna pengar på sina olje- och gastillgångar. Betydande inflöden av oljeintäkter och fonderade medel stärker landets betalningsförmåga på medellång sikt.

 Utvecklingsnivån i landet är mycket låg, liksom kapaciteten i administration, och landet står inför stora utmaningar, inte minst inom oljeindustrin.

– Östtimor är en av världens mest oljeberoende ekonomier och de befintliga resurserna bedöms vara uttömda om drygt tio år, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

EKN har inget utestående garantiengagemang för exportaffärer till Östtimor. EKN:s policy är att i huvudsak enbart garantera kreditrisker som vilar på staten eller ledande banker.

Sydsudan – två år som självständig stat

Efter en självständighetsomröstning den 9 juli 2011 bildades Sydsudan genom en delning av Sudan. Konflikterna bakom delningen kvarstår och försvårar Sydsudans möjligheter att bygga upp sin ekonomi. Oljeintäkter står för 98 procent av sydsudanska statens intäkter och för närvarande är enda exportvägen för oljan genom Sudan.

EKN klassar landet i den högsta riskklassen (7) men garanterar i dagsläget inte exportaffärer till Sydsudan.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.