EKN 2012: Fjärde året i rad med historiskt hög garantigivning

Nyheter - 12 FEB 2013

Efterfrågan på garantier har varit fortsatt hög. EKN har stärkt samarbetet med svenska företag, banker och andra aktörer under 2012 och garanterade exportaffärer till ett värde av 49,3 miljarder kronor.

– Sedan 2009 har behovet av EKN:s riskavtäckning varit historiskt högt. Osäkerheten i världsekonomin har blivit ett normalläge för svenska exportörer och banker. De vänder sig till oss för att göra säkrare exportaffärer både på tillväxtmarknader och i utvecklade länder, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

EKN:s garantier fortsätter att efterfrågas för affärer till höginkomstländer inom OECD. Affärer till dessa länder garanterade EKN till en mindre del före finanskrisen.

Utöver OECD-länderna ökade garantigivningen under året för affärer till Asien och Latinamerika medan den minskade för affärer till Mellanöstern, Afrika, Balkan och OSS-länderna.

Mycket talar för att den höga garantinivån fortsätter under 2013. Offertvolymen har ökat 18 procent jämfört med för ett år sedan.

– Vi kommer in tidigt i affärerna och underlättar finansieringen för exportörer och köpare. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar för svenska exportföretag, säger Karin Apelman.

Betalningsdröjsmålen i de garanterade affärerna har legat på en högre nivå än tidigare, men skadenivån har kunnat begränsas med skadeförebyggande och skademinimerande åtgärder. Problemen har framför allt gällt svårigheten att transferera betalningar från Iran för affärer som genomfördes före sanktionerna.

Det ekonomiska resultatet för år 2012 uppgick till 2,1 miljarder kronor och är ett av de högsta resultaten någonsin. Föregående år uppgick resultatet till 1,6 miljarder kronor.

– Resultatet stärker EKN:s finansiella ställning ytterligare och ger fortsatt goda möjligheter att främja svensk export, säger Karin Apelman.

Se pdf-version av pressmeddelandet för en sammanställning av EKN:s resultat 2012.

Årets affärer (miljoner kr)

2012

2011

Offerter

77 481

65 759

Garantier

49 344

63 111

Premieintäkter

1 803

1 665

Skadeersättningar och    kostnader för skadeförebyggande åtgärder

437

373

Återvunna skadebelopp

172

115

Årets resultat

2 115

1 628

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (miljoner kr)

2012-12-31

2011-12-31

Utestående offerter

131 774

133 784

Utestående garantier

204 396

210 398

Reservering

7 325

7 616

Utestående skadefordringar,    nominellt

5 677

5 638

Utestående skadefordringar,    beräknat nettovärde

1 239

1 198

Eget kapital

21 488

19 373