EKN:s hållbarhetspolicy uppdaterad

Nyheter - 15 OKT 2021

I policyn har EKN förtydligat bedömningen av exportaffärer till verksamheter med omfattande växthusgasutsläpp. Den nya skrivningen följer den anpassning EKN gjort de senaste åren.

När EKN bedömer om exportkreditgaranti kan ställas ut utgår EKN från Parisavtalets 1,5-gradersmål och beaktar exempelvis inlåsningseffekter och omställningsplaner.

I en bilaga till policyn har specificeringen av EKN:s förhållningssätt till fossila bränslen uppdaterats:

Kol i hela värdekedjan

• EKN ställer inte ut garantier för export till kolrelaterad verksamhet så som kolgruvor, kolkraftverk och koltransporter.

Utvinning av olja och gas

• EKN ställer inte ut garantier för export till okonventionella utvinningsmetoder av olja och gas.
• EKN ställer inte ut garantier för export till ny eller expanderande olja- och gasutvinning.
• Efter sista december 2022 ställer EKN inte ut garantier för export till prospektering och utvinning av olja och gas.

Olje- och naturgaskraftverk

• EKN ställer inte ut garantier för export till nya eller expanderande oljekraftverk.
• För export till nya eller expanderande gaskraftverk kan EKN ställa ut garantier om verksamheten har omställningsplaner i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, till exempel koldioxidavskiljning och lagring.
• Om exporten går till nytt eller expanderande gaskraftverk i ett land med stora utvecklingsbehov eller i uppbyggnad efter krig, kan EKN, fram till sista december 2023, ställa ut garanti även om omställningsplan saknas.