Nytt regleringsbrev

Nyheter - 20 JAN 2021

Regeringen har beslutat om ett nytt regleringsbrev för EKN år 2021. Där ingår uppdrag och återrapportering om en utveckling av exportfinansieringssystemet för stöd till svensk export samtidigt som det bidrar till klimatomställning mot fossilfrihet.

- Klimatfrågor är en viktig del av riskbedömningen i EKN:s verksamhet. De förslag som EKN och SEK presenterade för regeringen i september 2020 reflekteras positivt i regleringsbrevet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Svenska företag ligger redan i dag i framkant att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster som även bidrar till omställning. Det är viktigt att skapa positiva incitament både i Sverige och utomlands.

Regleringsbrevet innehåller flera nyheter, de främsta är att:

  • EKN i samråd med AB Svenska Exportkredit (SEK) i fortsättningen kommer att redovisa hur kreditgivningen kan anpassas för att vara i linje i med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende.
  • EKN kommer att pröva möjligheterna att ställa ut garantier till miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de fall dessa har direkt eller indirekt koppling till svensk export.
  • Sverige inom ramen för bland annat EU och OECD kommer att lyfta hur de internationella och europeiska regelverken för exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering ska bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling och uppfyllandet av Parisavtalet.

För mer information:

Regeringens pressmeddelande

Återrapportering av regeringsuppdrag från september:  Ett exportfinansieringssystem som bidrar till klimatomställningen

Kontakt: Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, mail: malin.alm-gerentz@ekn.se