EKN pådrivande för stärkta rekommendationer om antikorruption inom OECD

Nyheter - 29 OKT 2019

Under våren 2019 tog OECD beslut om nya och tuffare rekommendationer kring antikorruption i samband med statlig exportfinansiering. EKN och Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna.

De nya riktlinjerna omfattar nu bland annat även mutor inom privat sektor, något som saknats tidigare.

Gemensamma villkor och regler för statliga lån och exportkreditgarantier finns sedan länge inom OECD. Syftet med det är konkurrensneutralitet mellan länderna. I ett samarbete mellan länderna pågår kontinuerlig utveckling och förbättring inom olika områden. Att forma en gemensam policy för åtgärder mot korruption i affärer som åtnjuter statlig exportfinansiering är ett sådant område.

EKN och Sverige har tillsammans med länder med liknande inställning drivit att rekommendationerna från 2006 bör ses över och moderniseras. Arbetet påbörjades i december 2015 och efter långa och ofta komplicerade förhandlingar för att få alla länder att enas antogs de nya rekommendationerna i mars 2019.

Omfattar även privata köpare

En nyhet är att antikorruptionsarbetet nu omfattar även privata köpare, inte bara offentliga. Historiskt har den statliga exportfinansieringen från OECD-länderna i stor utsträckning gått till statliga köpare, när infrastruktur som telekom, kraftgenerering, tåg och flyg ägdes och drevs av statliga aktörer. I och med den globala privatiseringen är det numera privata företag som dominerar som köpare i de affärer som statliga långivare och kreditförsäkrare medverkar i. Därför behöver åtgärderna mot korruption även gälla privata företag.

De garantier som EKN och statliga exportkreditinstitut i andra länder erbjuder öppnar dörrar till nya och svårtillgängliga marknader, vilket i sin tur kräver ett antikorruptionsarbete i framkant. Arbetet kring rekommendationer om antikorruption gällande exportfinansiering inom OECD är av stor vikt då det både bidrar till uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen, och även säkerställer lika konkurrensvillkor.

EKN har sedan cirka tio år tillbaka haft samma regler kring korruption, oavsett om köparen är en offentlig eller privat aktör. I alla affärer som EKN garanterar måste exportören skriva under att de inte lämnar någon muta i samband med affären. Ingen skillnad görs på vem en eventuell muta avser. Genom de stärkta rekommendationerna som förhandlats fram inom OECD har EKN nu medverkat till att lyfta alla OECD-länder till samma nivå.

Hårdare krav på screening och kontroll

Enligt EKN:s bedömning kommer de nya rekommendationerna bättre svara mot problemet med att olika regler gället för olika länder. De nya rekommendationerna omfattar även hårdare och tydligare krav på screening och kontroll. De inkluderar också uppföljning av antikorruptionsarbetet och OECD arbetar nu vidare för att hitta former för samarbete kring uppföljning vart femte år. Genom utvärdering och delande av god praxis hoppas man kunna förbättra metoder och överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa korruption.

EKN fortsätter arbetet inom OECD genom att föra samtal med exportkreditnämnder i andra nordiska länder för att bland annat utbyta erfarenheter om kontroller och vilka risker som finns.