EU

Inom Europeiska unionen (EU) är det två politikområden som styr statliga garantier. Dessa är handelspolitiken som fokuserar på global konkurrensneutralitet och konkurrenspolitiken med fokus på konkurrensneutralitet inom EU och icke-subvention.

Harmoniserad exportpolitik

EU-länderna samordnar sina positioner och förbereder EU-förslag och initiativ till förhandlingar i OECD när det handlar om exportkreditarrangemanget. EU:s medlemsländer samordnar sig även vid förhandlingar med WTO och den internationella arbetsgruppen IWG.

Detta samarbete inom EU sker i rådsarbetsgruppen för exportkrediter (Council Working Group on Export Credits). I arbetsgruppen behandlas också harmonisering inom EU av statligt exportkreditstöd, vilket har resulterat i ”harmoniseringsdirektivet”– Rådets direktiv 98/29/EG om harmonisering av huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer.

Direktivet föreskriver hur exportkreditgarantier med total riskperiod på minst två år ska utformas samt hur informationsutbyte ska ske mellan EU-länderna. Syftet är att skapa lika konkurrensvillkor bland exportörer i EU.

Genom gemensamma beslut av Ministerrådet och Europaparlamentet införlivas OECD:s exportkreditarrangemang i EU-lagstiftningen. Detta framgår av Förordning nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter, samt kommissionens delegerade förordningar som grundar sig på detta. Förordningen stipulerar också årlig rapportering till Europaparlamentet om exportkreditinstitutens verksamhet.

Konkurrenspolitiska regleringar

I EU finns ett generellt förbud mot statsstöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen i den utsträckning det påverkar handeln inom EU (artikel 107 i EUF-fördraget). Detta gäller även statlig exportfinansiering. EU-kommissionen har beslutat om regleringar i detta syfte.

Marknadsmässiga risker

Statliga aktörer ska inte vara aktiva på det område som privata försäkringsbolag täcker. Detta gäller affärer med total riskperiod mindre än två år i EU och flertalet OECD-länder.

Det framgår av kommissionens meddelande om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på kortfristig exportkreditförsäkring 2012/C 392/01. Syftet är att skapa lika konkurrensvillkor mellan privata försäkringsbolag och statliga exportkreditinstitut.

Statliga garantier som inte är exportkreditgarantier

EU-kommissionen vill avskaffa otillåtet statligt stöd i form av garantier. Det framgår av kommissionens tillkännagivande om tillämpning av artikel 87 och 88 i EG-fördraget om statsstöd i form av garantier 2008/C 155/02 samt rättelse 2008/C 2004/11. Exportkreditgarantier omfattas inte av dessa regler, men reglerna tillämpas till exempel på rörelsekreditgarantier.