Hur påverkar det ekonomiska läget din exportaffär?

Flera faktorer pekar mot en avmattning i världsekonomin under andra hälften av 2019 och 2020 visar EKN:s senaste omvärldsanalys. Här är tre ekonomiska omvärldstrender som påverkar företagens exportaffärer.

Riskmarginalerna ökar

Riskmarginalen illustrerar hur mycket företag och andra låntagare får betala över den riskfria räntan för obligationslån, oftast statsobligationer. Trenden av fallande riskmarginaler som inleddes för knappt tre år sedan är bruten och marginalerna stiger nu långsamt. Dämpade tillväxtutsikter och åtstramad likviditet i det finansiella systemet på grund av den amerikanska centralbankens gradvis minskande obligationsinnehav och den europeiska centralbankens stopp för fortsatt ökning av sitt obligationsinnehav i december, är några av de faktorer som driver utvecklingen. Den här trenden gör att kostnaden för finansiering av företagens exportaffärer ökar.

Det råder fortsatt god tillgång till lokal finansiering på vissa mer utvecklade tillväxtmarknader, inte minst i Asien, vilket leder till svag efterfrågan på långfristiga exportkrediter. Motsatsen gäller i de delar av världen, bland annat Afrika, där bank- och kapitalmarknaderna är underutvecklade.

Omvandlingstryck i banksektorn försvårar handel

Banksektorn kännetecknas av fortsatt omvandlingstryck, bland annat driven av digitalisering och stramare regelverk. De nordiska bankerna är allt mindre involverade i medellång och långfristig finansiering av export, vilket påverkar stora såväl som små och medelstora företag. Åtstramande regelverk avseende kännedom av motparter, i synnerhet amerikanska krav, har lett till att fattiga länder med små handelsflöden drabbas av att färre banker vill finansiera handel. Även detta är ett försvårande av handel och skapar behov av EKN för att möjliggöra stöd till exportörerna.

Det här påverkar särskilt företag som gör affärer i tillväxtregioner så som Afrika och Mellanöstern. Men effekten av regelverken kommer att kännas även för de företag som enbart exporterar till större ekonomier.

Fortsatt svag krona gagnar exporten

De första höjningarna av Riksbankens styrränta är sedan länge diskonterade och kommer troligen inte att bidra till en nämnvärd appreciering av kronan. En fortsatt svag krona i kombination med stark efterfrågan i viktiga exportländer kommer därmed även under 2019 att gagna exporten.

Det finns ett ökat behov av exportfinansiering med medelfristig kredittid för marknader inom EU och andra OECD-höginkomstländer för små och medelstora företag. Bankerna bedömer dock dessa mindre affärer som olönsamma då kostnaden för hantering och kapitaltäckning i samband med affären blir alltför hög. Som en konsekvens blir det svårare för små och medelstora företag att hitta finansiering för exportaffärer. Här kan det nya samarbetet mellan EKN och Almi täcka det marknadsgap som finns.

Läs även