Industrivärdens vd: ”Svenska företag står sig väl i omställningen”

Helena Stjernholm är vd för investmentbolaget Industrivärden. Här ger hon sin syn på den pågående klimatomställningen och hur företag kan hantera den på bästa sätt.

Hur ser du på de skiften som svenska bolag står inför just nu i relation till klimatomställningen?

– Det finns ett stort antal utmaningar på hållbarhetsområdet. Klimatfrågan är ett bra exempel eftersom det är tydligt att vi måste ställa om för att minska vår klimatpåverkan. Här har alla delar av samhället ett ansvar att bidra och många företag har till exempel förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp under de kommande decennierna. För många företag handlar det här dessutom om dess framtida överlevnad och konkurrenskraft.  

För företag som kan hantera riskerna på ett bra sätt så skapar klimatomställningen möjligheter.

Helena Stjernholm, vd Industrivärden

På vilket sätt är omställningen kopplad till konkurrenskraft?

– Jag tror att företag som inte arbetar med ett tydligt hållbarhetsfokus exempelvis kan komma att få det svårt att sälja sina produkter samt attrahera de bästa medarbetarna. För de företag som kan hantera riskerna på ett bra sätt så skapar klimatomställningen möjligheter. 

Hur ligger svenska bolag till i omställningen?

– Europeiska företag över lag, och många svenska företag i synnerhet, står sig väl i det skifte som nu pågår. Här tror jag att våra stora svenska internationellt verksamma företag, men även mindre och medelstora företag, har stora möjligheter. För framgång krävs djup kunskap om den egna branschen och vilka risker och möjligheter som omställningen skapar, samt en förmåga att ställa om sin verksamhet. 

Många av era innehavsbolag behöver också ställa om sin verksamhet. Hur ser du, som representant för en stor och engagerad ägare i flera bolag, på detta?

– För oss som engagerad aktieägare, med ett långsiktigt perspektiv, är hållbarhet i högsta grad en kärnfråga. Vi arbetar aktivt tillsammans med innehavsbolagen för att förstå respektive företags utmaningar och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsfrågorna berör ofta många delar av ett bolags verksamhet och bör vara en integrerad del av det strategiska arbetet och beslutsfattandet.

Hur tycker du att Industrivärdens innehavsbolag står sig i omställningen?

– Min bedömning är att våra innehavsbolag står sig väl i en jämförelse och jobbar målinriktat med att minimera risker samt att utnyttja de möjligheter som klimatomställningen skapar. 

Kan du ge exempel på hur företag ställer om i praktiken?

– Ett bra exempel är Volvokoncernen som nu utvecklar eldrift för nya fordon och entreprenadmaskiner, samtidigt som man effektiviserar befintliga tekniker. Ett annan exempel är Sandvik som utvecklar eldrivna och automatiserade gruvmaskiner. I båda dessa fall medför omställningen inte bara minskade koldioxidutsläpp, utan även en förbättrad miljö där utrustningen används. I många fall handlar omställningen inte endast om teknikskiften, utan även om att nya affärsmodeller och sätt att arbeta utvecklas.

Givet de pågående förändringarna kring omställningen, håller du med om att många bolag nu samarbetar mer med sina intressenter? Vad beror det på?

– För mig är det tydligt att flera av de större skiften som nu pågår kräver ett större lokalt ansvar med decentralisering och en ökad närhet till kunder, leverantörer och andra bolagsintressenter. Att snabbt fånga upp och anpassa sig till förändrade kundbehov och omvärldskrav är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Likaså kräver den allt snabbare förändringstakten att man i större utsträckning samarbetar med sina branschkollegor för att gemensamt driva på utvecklingen. 

Kan du ge ett exempel på den här typen av samarbete?

– Om vi återkopplar till klimatomställningen så finns det flera aktuella exempel på just detta. Ett är det samarbete där konkurrenterna Volvo, Daimler Truck och Traton Group tillsammans planerar att skapa Europas första högpresterande offentliga laddningsnätverk för tunga lastbilar. Kunskap, snabbhet och samarbete är viktiga nyckelord i de skiften som nu sker.

Så kan EKN hjälpa till med omställningen

Att ställa om och göra sin verksamhet mer klimatvänlig kräver kapital. Med EKN:s nya gröna kreditgaranti kan vi täcka upp till 80 procent av bankens kreditrisk, vilket underlättar finansieringen för både exportföretag och deras underleverantörer, oavsett storlek. Garantin kan användas till rörelsefinansiering, en specifik investering eller till att göra verksamheten mer klimatvänlig – även på hemmaplan. Ansökningskriterierna är baserade på den nya EU-taxonomin.

Behöver du hjälp att ställa om?

EKN:s garantier ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken. Vad behöver du hjälp med? Det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Du kan också ringa 08-788 00 00.

Vi stärker ditt erbjudande

EKN ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens risk samtidigt som vi försäkrar dig mot risken att inte få betalt.

Få överblick över exporten

EKN Magasin tar med dig bakom kulisserna i internationella affärer och utbildar dig om exportaffärens olika delar.