Vanliga frågor om garantin

1

Vilka risker täcker garantin?

Garantin skyddar mot risker för myndighetsingripande i investeringslandet som leder till att du inte kan förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir.

Exempel på sådana risker är nationalisering, expropriering, brutna ingångna avtal, krig, naturkatastrof, transfereringshinder av valuta samt händelser i samband med ekonomiska omvälvningar.

2

Hur fungerar garantin?

Företag verksamma i Sverige kan ansöka om garanti för investering. Banker och andra finansieringsinstitut, i och utanför Sverige, som finansierar svensk investering kan ansöka om garanti för investeringslån.

Investeringsgarantin täcker risk i lån som inte är kopplad till avtal och leveranser. För lån kopplade till avtal och leverans kan EKN:s fordringsförlustgaranti för bank användas.

Garantin omfattar vanligtvis 90 procent av ditt investerade belopp eller fordran, det vill säga du har tio procent självrisk. Du kan också välja att ta en högre självrisk och därmed sänka din premie för garantin.

Självrisken behöver inte vara en definitiv förlust för dig vid en skada. Om EKN gör återvinningar fördelas dessa belopp proportionellt mellan dig och EKN.

3

Vad kostar det?

Premien betalas årsvis i förskott och uttrycks som en procentandel av investerat kapital eller utbetalt lånebelopp. Premie för avkastning betalas separat i de fall avkastningen skall garanteras. Premie sätts fall för fall beroende på land och den bedömda riskbilden i den enskilda investeringen.

Det kostar ingenting att ansöka om garanti och få en offert. Vår offert är giltig i sex månader. Därefter kan du förlänga offerten i tremånadersintervall.

4

När får jag ersättning från EKN?

1. Vid transfereringshinder betalar EKN ersättning efter fyra månader från tidpunkt från förlust.

Om investeringen helt gått förlorad betalas ersättning ut utan tidsfrist. Om investeringen delvis gått förlorad ska värdet ha minskat under en period av minst sex månader. Vid krigshändelse eller naturkatastrof betalas ersättning utan tidsfrist.

2. Avseende investeringslån gäller följande. EKN betalar ersättning om betalning uteblivit under en sammanhängande period av fyra månader. Vid transfereringshinder gäller tidsfristen från deponeringsdatum.

Sidan uppdaterades senast 18 sep 2023