Grön exportkreditgaranti

Den gröna exportkreditgarantin är en garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med garantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

För att kunna utnyttja den gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir en del av en grön verksamhet. Till skillnad mot EKN:s vanliga exportkreditgarantier som normalt erbjuder 95 procents riskavtäckning kan upp till 100 procents täckningsgrad försäkras.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning och klimatanpassning för att avgöra om en exportaffär omfattas av den gröna exportkreditgarantin.

Följande garantier kan sökas som grön exportkreditgaranti

För exporterande företag:

För bank:

Ansökan görs på respektive garantis vanliga blankett. Till ansökan bifogas den gröna bilagan som ifylles av exportören. I den gröna bilagan beskriver exportören hur exporten bidrar till klimatomställning eller -anpassning samt hur andra miljömål påverkas.

1

Ansökan

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag du levererar, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I ansökan svarar du på ett antal frågor om din exportaffär, och i vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din köpare. Garantin kan sökas via blankett. Till ansökan bifogas den gröna bilagan som ifylles av exportören. I den gröna bilagan beskriver exportören vad som bidrar till klimatomställning eller -anpassning samt att inget annat miljömål skadas.

Ansökningsblankett och grön bilaga
2

Offert

EKN bedömer risken i affären samt i vilken grad den uppfyller kraven i EU-taxonomin och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

Beräkna din premie
3

Begär garanti

Om du har fått en offert av EKN, får affären och vill ha garantin, ska du skicka in en begäran om att du vill ha garantin senast 30 dagar efter att du levererat.

Ladda ner blankett
4

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

5

Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om din köpare har betalningsproblem, både i dina affärer som är garanterade av EKN, och de som inte är det, eller om du fått veta något om köparen som kan äventyra betalningen. Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader. Då tar vi också över din fordran.

Ladda ner blankett

Sidan uppdaterades senast 6 feb 2023