Risker och premier

För varje ansökan om garanti gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning i den specifika affären. Premien för EKN:s garantier är kopplad till denna riskbedömning.

EKN:s riskbedömning innefattar två huvudkomponenter – bedömning av den politiska risken (landriskbedömningen) och av den kommersiella risken.

I dagens läge, med konvertibla valutor och valutaavregleringar på de flesta håll, kan ekonomiska problem på landnivå ge upphov till kraftiga valuta- och ränterörelser med negativa effekter på företagsnivå. Därför utförs kreditriskbedömningen av en kreditbedömare i nära samarbete med en landriskbedömare.

Läs mer om landriskbedömning

Om bedömning av kommersiell risk

EKN gör en kreditanalys av det köpande företaget och den koncern i vilken företaget ingår. Syftet är att bedöma förutsättningarna för köparens framtida verksamhet. Hur tror vi att företaget kommer att utvecklas, sköta sina betalningsåtaganden och hur stor är risken att verksamheten försätts i konkurs?

EKN bedömer återbetalningsförmågan och den finansiella styrkan hos köparen. Riskbedömningen avgör om EKN kan garantera affären, hur hög eller låg premien blir, hur hög procentuell andel EKN kan täcka och vilka betalningssäkerheter som kan bli nödvändiga.

Vi utgår från köparens land och bransch och analyserar bland annat köparens verksamhet, ägarstruktur, marknadsposition och finansiella ställning samt värdet av eventuella säkerheter.

En god förståelse för branschen i vilken företaget är aktivt och analys av företagets/koncernens finansiella ställning är också viktigt. Inte sällan är det nödvändigt att få ta del av såväl budgetsiffror som prognoser. Det är därför mycket värdefullt och viktigt att exportörer lämnar så utförlig information som möjligt om sin köpare.

Bedömningen omfattar däremot inte hur avtal i affären är upprättade. Garantitagaren ansvarar själv för att avtalet är giltigt och i övrigt utformat på ett sätt som överensstämmer med villkoren i garantin.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022