Rörelsekreditgaranti för mindre företag

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller vid fakturabelåning. Observera att EKN, för att möta effekterna av Covid 19-pandemin och ytterligare underlätta tillgången till finansiering, har höjt garantitäckningen till 80 procent av det beviljade beloppet.

Kreditens löptid ska normalt inte uppgå till mer än 24 månader. För en checkkredit får löptiden vara högst 12 månader.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för företag med upp till 5 miljarder kronor i omsättning  – både för exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag – och även när de ingår i större koncerner.

Krediter som kan garanteras

Behovet av kapital kan vara för kostnader som uppkommer redan innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital.

Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som inte avser finansiering i en specifik exportaffär ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Är låntagaren underleverantör ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Mer information

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

Vid frågor, kontakta Anna Långström, tel 08-788 02 29

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor

Faktablad (pdf)

Rörelsekreditgaranti 2018