Garantier för innovativa företag

I dessa garantier för innovativa företag lyfter EKN av 80 procent av bankens risk när banken lämnar rörelse- eller investeringskrediter till ett innovativt företag. EKN lyfter i sin tur av hälften av sin risk hos European Investment Fund (EIF). EIF ger en ränterabatt på sin del.

Rörelsekreditgarantin och Garantin för investeringskrediter för innovativa företag underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora företag med högst 499 anställda och maximalt 5 miljarder kronor i omsättning. Garantierna gäller både för exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag.

Kredittagaren ska uppfylla minst ett av EIF:s innovationskriterier för att banken ska kunna ansöka om dessa garantier hos EKN.

Rörelsekreditgaranti för innovativa företag

Krediten kan täcka kostnader som uppkommer i samband med en exportsatsning eller en exportaffär. Finansiering ska inte ersätta kredittagarens behov av riskkapital eller eget kapital.

Om checkkrediten eller lånet inte utgör finansiering av en specifik exportaffär ska kredittagarens verksamhet avse svensk export, direkt eller indirekt, och verksamheten ska vara av betydande svenskt intresse. Är kredittagaren underleverantör ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Löptiden för ett lån får uppgå till maximalt 24 månader och löptiden för en checkkredit får vara maximalt 12 månader. Det maximala kreditbeloppet som kan garanteras är 75 miljoner kronor per kredit. Det lägsta kreditbeloppet som kan garanteras är 260 000 kronor.

Garanti för investeringskrediter för innovativa företag

Lånet ska finansiera en investering i en produktionsanläggning eller maskiner i Sverige och garantin kan även användas i samband med leasing. Om investeringen inte är relaterad till en specifik exportaffär ska kredittagarens verksamhet avse svensk export, direkt eller indirekt, och verksamheten ska vara av betydande svenskt intresse. Är låntagaren underleverantör ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Kredittiden får uppgå till maximalt sju år och kreditbeloppet får uppgå till maximalt 75 miljoner kronor per kredit och lägst 260 000 kronor.

Fakta om garantierna

Gäller både rörelse- och investeringskrediter. EIF och EKN tar 40 procent av risken vardera. Banken står för resterande 20 procent.

Mer information

I faktabladen finns beskrivning av garantierna, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-788 00 00.

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor

Faktablad (pdf)

Rörelsekreditgaranti 2018
Garanti för investeringskrediter 2018
Kriterier innovativa företag 2018

EU:s garantiprogram

Löper till 2020 och används av 38 andra länder, både inom EU och länder associerade till EU:s Program Horizon 2020. Garantin stöds av InnovFin:s garantiinstrument för små och medelstora företag, med finansiellt stöd från Europeiska unionen inom ramen för Horizon 2020 Financial Instruments och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som inrättades som en del av Investeringsplanen för Europa. EFSI:s syfte är att bidra till finansiering och genomförande av produktiva investeringar inom Europeiska unionen och att säkerställa ökad tillgång till finansiering.