Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Landriskanalys för Förenade Arabemiraten

Senaste landriskanalysen för Förenade Arabemiraten gjordes i januari 2023.

Välutvecklad ekonomi

Förenade Arabemiraten är en av regionens mest utvecklade ekonomier. Emiratet har stora oljetillgångar, vilka utgör omkring sex procent av världens kända oljereserver och cirka tre procent av naturgasreserverna. Olje- och gassektorn en dominerande tillväxtkälla och står för cirka en tredje del av landets BNP. I ett regionalt perspektiv är ekonomin förhållandevis diversifierad.

Ett periodvis lågt oljepris sedan oljeprisfallet 2014 har tvingat myndigheterna att göra stora satsningar på att minska oljeberoendet. Landet har framgångsrikt etablerat sig inom global handel och turism och skapat ett regionalt finans- och resecentrum.

Tack vare stora finansiella tillgångar på grund av oljan, står statsfinanserna på en stabil grund. Landet har en låg statsskuld om knappt 35 procent av BNP. Skuldsättningen väntas minska under kommande år. Under 2021 har budgetunderskottet, som uppkom till följd av pandemirelaterade åtgärder under 2020, återgått till ett överskott och väntas uppgå till knappt sju procent av BNP 2022.

Statsfinanserna kommer förbli starka under kommande år. Den externa positionen är god och ställningen som en nettokreditgivare väntas kvarstå. Utlandsskulden har ökat senaste åren och är omkring 95 procent av BNP. Risken för ekonomiska problem till följd av växande inhemska skulder begränsas av ett strukturellt bytesbalansöverskott.

Valutareserven är stor och uppgår till nära två års importtäckning. Utöver valutareserven finns omfattande tillgångar i oljefonder, uppbyggda under decennier av bytesbalansöverskott. Emiratet Abu Dhabis oljefond är bland de största i världen.

Ökade oljeintäkter möjliggör diversifiering

Följderna av kriget i Ukraina med höga råvarupriser har gett utslag på ekonomin. Höga globala olje- och gaspriser har bidragit till stora intäkter till statskassan, en minskning av skuldsättningen samt ökad ekonomisk aktivitet i den icke-oljerelaterade sektorn. I kontrast till tidigare perioder av höga oljepriser väntas en mer återhållsam finanspolitik. En global åtstramning, ihållande inflation och en stark amerikansk dollar innebär att landet måste anpassa sin penningpolitik för att bevara valutans fasta kurs till dollarn.

Trots försämrade globala förhållanden är de makroekonomiska förutsättningarna starka och utsikterna goda. IMF förutspår en robust BNP-tillväxt på drygt fyra procent under 2023. Det finns ambitiösa planer på investeringar för diversifiering av ekonomin, bland annat genom reformprogrammet UAE Energy Strategy 2050. Emiratet har stått emot tidigare nedgångar av oljepriset väl tack vare en relativt diversifierad ekonomi, ett välreglerat banksystem, politisk stabilitet och stora statliga tillgångar.

Förenade Arabemiraten är regionens största mottagare av utländska direktinvesteringar. Investerare lockas av liberala handels- och investeringsvillkor, något som attraherar kapitalflöden både inifrån och utanför regionen. Framöver väntas Emiratet möta större konkurrens från grannländerna, som Saudiarabien och Qatar, vad gäller att locka investerare. För att fortsätta attrahera utländska investerare krävs strukturella reformer för diversifiering av ekonomin och stärka den privata sektorn.

De långsiktiga utsikterna för landet ser förhållandevis goda ut och hoten mot den politiska och ekonomiska stabiliteten är få. Förenade Arabemiraten uppvisar en hög grad av stabilitet i en annars turbulent region. Förbättrade relationer till grannländerna Qatar och Israel väntas bidra till en ökad regional stabilitet. Exempelvis slöts ett avtal med Israel om frihandel under 2022. Riskbilden på lång sikt domineras av landets fortsatta oljeberoende och uteblivna strukturreformer för diversifiering av ekonomin.

Den globala trenden mot ökat användande av förnyelsebar energi utgör en risk för landet på lång sikt. Utvecklingen i landet är starkt beroende av myndigheternas vilja och investeringar för att skapa tillväxt i icke-oljerelaterade sektorer och skapa jobb i den privata sektorn. En framgångsrik implementering av strukturella reformer för diversifiering av ekonomin väntas möjliggöra en balanserad energiomställning och stark långsiktig ekonomisk tillväxt.

Affärsmiljön

Världsbankens Ease of Doing Business-index placerar FAE på plats 16 av 190 rankade länder, vilket är det bästa i regionen (2020). I Transparency Internationals Corruption Index rankas FAE bättre än flera EU-länder, på plats 24 av 180 länder. Världsbankens Governance Indicators (WBGI), som innefattar diverse mått på institutioners och regleringsmiljöns kvalitet, placerar landet över den regionala standarden.

Rättssystemet i Förenade Arabemiraten är likväl inte politiskt oberoende och det finns brister i dess effektivitet. Vissa områden, såsom skydd för investerare och möjligheten att driva igenom rättigheter under kontrakt, släpar efter. Kostnad för återvinningsprocessen är hög och tidskrävande, även i regional jämförelse. 

FAE har de mest likvida och utvecklade valutamarknaderna bland Gulfländerna. Sedan 1973 är valutakursen knuten till US-dollarn. Den fasta växelkursen mot US-dollarn väntas bestå då den är ett viktigt ankare för den ekonomiska stabiliteten och skapar stabila förutsättningar för företag och export. Det finns inga restriktioner för betalningar och överföringar för internationella transaktioner. Emiratiska dirham kan övervägas av EKN i lokalvalutaaffärer. 

Landet är ett av regionens mest banktäta länder. Banksektorn står på en stabil grund med lönsamma och välkapitaliserade banker. De större bankerna i Abu Dhabi utmärker sig i dessa avseenden. Återhämtningen från pandemin har varit god och tillgångskvaliteten har förbättrats.

De främsta riskerna för banksektorn, i form av nya fastighetsbubblor och ihållande låga oljepriser, motverkas av en god likviditet, stora kapitalbuffertar och en strängare bankreglering under senare år. Påtryckningar från västländer, i synnerhet från USA, att se över kontrollen över finansmarknaderna har gett vissa resultat.

EKN:s policy

EKN klassificerar FAE i landrisklass 2 av 7. Normal riskprövning gäller för samtliga gäldenärskategorier. Det innebär att det inte finns några på förhand givna begränsningar i garanti-givningen och att affärerna bedöms på egna meriter utan särskilda krav eller villkor.

EKN:s åtagande och erfarenhet

EKN:s garantier omfattar bland annat exportaffärer till FAE inom sektorer som transport och maskin. EKN har under perioden 2018–2022 ställt ut garantier i 278 affärer, till ett sammanlagt belopp om drygt 7,4 miljarder kronor, för svenska företag som exporterar till FAE. Den beloppsmässigt största sektorn i flödet var 
maskin. 

Betalningserfarenheten är blandad. Det periodvist låga oljepriset sedan oljeprisfallet 2014 har medfört en osäkerhet. EKN har sett ökade betalningsproblem hos företag i Förenade Arabemiraten sedan 2016, till följd av svagare marknadsförutsättningar. En stark återhämtning från pandemin, ett högt oljepris och goda marknadsutsikter har förbättrat betalningserfarenheten på senare tid.