Checklista – ansökan om skadeersättning

Det här ska din ansökan om skadeersättning innehålla.

 • En redogörelse för grunderna till begäran om skadeersättning om detta inte framgår av tidigare korrespondens mellan dig och EKN.
 • En redogörelse för hur den obetalda fordran är beräknad; fordrans belopp, upplupen ränta och eventuell dröjsmålsränta.
 • Information om du har fått betalt för en fordran som inte är garanterad av EKN.
 • Information om du har återtagit den exporterade varan och i så fall om du har sålt den vidare och till vilket pris.
 • Information om du har tagit någon säkerhet i anspråk och i så fall värdet på säkerheten.
 • Kopior av relevanta dokument, till exempel:
  • Fakturor 
  • Kravbrev till köparen eller låntagaren
  • Kravbrev till en borgensman
  • Växlar eller växelprotestprotokoll
  • Handlingar som visar att köparen eller låntagaren har kommit på obestånd
  • Handlingar som visar att du har bevakat din fordran – eller att banken har bevakat sin fordran – i köparens eller låntagarens konkurs
  • Deponeringsbevis, det vill säga en handling som visar att fordran har betalats i lokal valuta.

Förutom ovanstående handlingar kan EKN komma att begära ytterligare handlingar, så som originalhandlingar, om det är nödvändigt i arbetet med att få din fordran betalad.