2017-02-24 Pressmeddelande

Rekordmånga EKN-garanterade exportaffärer 2016

Årsresultat 2016: EKN:s garantier används för fler exportaffärer än någonsin tidigare. Små och medelstora företags affärer står för en tredjedel av ökningen. Även antal länder som EKN garanterar exporten till ökade – från 119 till 130.

Totalt uppgick EKN:s garantivolym till 43,6 miljarder kronor 2016, en ökning med cirka fem procent jämfört med föregående år, exklusive Saabs Gripenaffär med Brasilien 2015 som var den största affär EKN någonsin garanterat.

Antalet exportaffärer som EKN garanterade under 2016 uppgick till 1 821, en ökning med 17 procent, jämfört med 2015.

– I en osäker omvärld fortsatte efterfrågan på EKN:s garantier att vara hög, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör. När företag och banker behöver ökad riskkapacitet finns EKN som en långsiktig garant för svenska exportframgångar.

 EKN har fortsatt satsningen på att nå fler små och medelstora företag under året genom ökad marknadsföring och ytterligare förstärkt regional närvaro. Bland annat är EKN delaktig i regeringens satsning på regionala exportcenter som lanserats på sex orter.

– 2016 blev ytterligare ett år med en ökning av antalet små och medelstora företagskunder och hög garantivolym till målgruppen - ett kvitto på att EKN:s satsningar gynnat småföretagens exportaffärer, säger Anna-Karin Jatko.

Antalet problemaffärer och skador har ökat och påverkar årets resultat negativt.

– Exportörer och banker som försäkrat sig mot utebliven betalning hos EKN får ersättning vid skada och kan därmed fortsätta att skapa tillväxt med nya affärer.

Åren med fallande världsmarknadspriser på råvaror är en av flera bakomliggande faktorer till att vi nu ser ökade skador hos flera exportkreditinstitut i världen.

– EKN:s starka finansiella ställning som upparbetats under många år, gör att vi med egna medel kan hantera dessa skador. Många gånger är det möjligt för EKN att återvinna hela eller delar av de fordringar vi övertagit vid skador.

Nya affärer och resultat (miljoner kronor)

2016

2015

 

 

 

Nya offerter

52 031

81 105

Nya garantier

43 610

90 056*

Premieintäkter

1 534

1 516

Skadeutbetalningar

1 529

476

Resultat

-1 057

194

 

 

 

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

(miljoner kronor)

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

Utestående offerter

63 672

72 986

Utestående garantier

201 502

214 134

Reservering

11 623

9 833

Utestående skadefordringar nominellt

8 924

6 897

Utestående skadefordringar beräknat nettovärde

1 523

2 055

Eget kapital

21 434

22 737

*) inklusive garanti för Saabs gripenaffär med Brasilien.


Läs mer

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/