Rekordmånga EKN-garanterade exportaffärer 2016

Årsresultat 2016: EKN:s garantier används för fler exportaffärer än någonsin tidigare. Små och medelstora företags affärer står för en tredjedel av ökningen. Även antal länder som EKN garanterar exporten till ökade – från 119 till 130.

Totalt uppgick EKN:s garantivolym till 43,6 miljarder kronor 2016, en ökning med cirka 5 procent jämfört med föregående år, exklusive Saabs Gripenaffär med Brasilien 2015 som var den största affär EKN någonsin garanterat.

Antalet exportaffärer som EKN garanterade under 2016 uppgick till 1 821, en ökning med 17 procent, jämfört med 2015.

EKN har fortsatt satsningen på att nå fler små och medelstora företag under året genom ökad marknadsföring och ytterligare förstärkt regional närvaro. Bland annat är EKN delaktig i regeringens satsning på regionala exportcenter som lanserats på sex orter.

Antalet problemaffärer och skador har ökat och påverkar årets resultat negativt. Åren med fallande världsmarknadspriser på råvaror är en av flera bakomliggande faktorer till att vi nu ser ökade skador hos flera exportkreditinstitut i världen.

Nya affärer och resultat (miljoner kronor)

2016

2015

 

 

 

Nya offerter

52 031

81 105

Nya garantier

43 610

90 056*

Premieintäkter

1 534

1 516

Skadeutbetalningar

1 529

476

Resultat

-1 057

194

 

 

 

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat

(miljoner kronor)

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

Utestående offerter

63 672

72 986

Utestående garantier

201 502

214 134

Reservering

11 623

9 833

Utestående skadefordringar nominellt

8 924

6 897

Utestående skadefordringar beräknat nettovärde

1 523

2 055

Eget kapital

21 434

22 737

*) inklusive garanti för Saabs gripenaffär med Brasilien.

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009