Vi gör exportvärlden större

Våra garantier erbjuder företag och banker säkrare affärer och skydd mot olika risker i alla delar av affärsprocessen. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen konkurrenskraftig kredit och den kan också möjliggöra bättre finansiering. Med den säkerhet som garantierna ger – du vet att du får betalt – blir fler exportaffärer möjliga. Vi gör exportvärlden större för svenska företag.

Fler affärer och nya marknader - det ska EKN:s garantier möjliggöra, säger nya generaldirektören.

Dubbelt så många nya kunder, jämfört med föregående år

Under året har 74 företag börjat använda EKN:s garantier. Det är främst små och medelstora företag som framför allt använder basgarantin och motgarantin. En del av de nya kunderna har kommit i kontakt med EKN via Almi, som nu i åtta regioner är återförsäljare av EKN:s motgaranti. Läs mer ...

Allt fler länder får allt bättre riskklassificering och premierna blir billigare

Att fler länder får bättre landriskklassificering är en trend som pågått i flera år. Under tre år har 28 länder fått förbättrad landriskklassificering medan bara två länder fått försämrad. Förbättringarna är geografiskt spridda. Lär mer ...

Rörelsekreditgarantin nu lanserad

Den nya garantin är främst till för små och meddelstora företag. Med hjälp av rörelsekreditgarantin kan exportföretag lättare få finansiering från sin bank, genom att EKN delar risken med banken. Läs mer ...